Anchor

Slimme campagnes voor de unit ICT van TNO

ICT biedt uitgelezen kansen voor het oplossen van allerlei maatschappelijke uitdagingen en zorgt voor innovatie en economische groei. Het is de ambitie van TNO om complexe digitale transformaties bij haar klanten te realiseren door inzet van kennis van technologie, beleid en businessmodellen.

Anchor

TNO campagne Digitale samenleving

Wij zien het voor ons

3 June 2021
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Strategy
 • Concept
 • Script
 • Editing
 • Music and sound

TNO wil duidelijker laten zien welke expertise ze in huis hebben als het gaat om 5G, kunstmatige intelligentie, quantumtechnologie, digital twinning en datadeling. Terralemon heeft samen met TNO de campagne Digitale samenleving gerealiseerd waarbij al deze aspecten belicht worden in de zorg, de maakindustrie, de bouw, mobiliteit en logistiek en de overheid.

Digitalisering in de zorg

Zorg op maat, een betaalbare zorgpremie en voldoende capaciteit in de thuiszorg. Digitalisering in de zorgsector biedt oplossingen voor de zorg-vraagstukken van vandaag.

De zorgkosten in Nederland blijven stijgen. Inmiddels geven we jaarlijks 100 miljard euro uit aan de zorg, zo’n 10 procent van ons BBP. De verwachting is dat dit bedrag in 2040 zal oplopen tot circa 170 miljard euro. Een van de grootste uitdagingen is dus om de zorg betaalbaar te houden, zonder dat er concessies worden gedaan aan de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorgverlening.

Daarvoor moet de zorgsector worden omgebogen richting preventie en zorg op maat. Op basis van persoonlijk advies krijgen patiënten evidence based treatment en precisie medicatie. In plaats van langdurige zorg in een ziekenhuis, worden patiënten met Home Diagnostics op afstand behandeld en gemonitord, waardoor ze weer sneller onderdeel zijn van de samenleving.

Digitalisering in de maakindustrie

Digitalisering en flexible manufacturing biedt volop kansen voor een florerende Nederlandse maakindustrie. De kwaliteit van stukproductie voor de kostprijs van massaproductie. 

Klanten leggen de lat steeds hoger als het gaat om levertijd en kwaliteit. Hierdoor worden nieuwe eisen gesteld aan het productieproces en de kwaliteitsbeheersing. Steeds meer bedrijven halen om die reden de productie terug uit lagelonenlanden of overwegen dit.

Milieu- en klimaatbeleid zoals de Europese Green Deal kunnen deze reshoring trend nog verder versterken. Toch zal de concurrentie tussen West-Europa en traditionele productielanden met lage lonen en minder strenge wet- en regelgeving blijven bestaan.

Digitalisering in de bouw

Dankzij digitalisering kunnen de bouwsector en infrasector met maximale efficiency de kwalitatieve, duurzame en toekomstbestendige bouwambities voor Nederland waarmaken.

De bouw- en infrasector wordt geconfronteerd met een aantal grote uitdagingen. Naast een grote vervangings- en renovatieopgave moet er circulair en energieneutraal gebouwd worden. Digitalisering is een belangrijke sleutel om deze ambities waar te kunnen maken, maar brengt ook weer nieuwe uitdagingen met zich mee.

De toepassing van AI vereist inzicht in de relevante domeineisen. Hoe breng je gefragmenteerde data over de kennisdomeinen samen? En hoe test je nieuwe kennis en inzichten als falen geen optie is? Hoe zorg je ervoor dat slimme en verbonden bouwwerken ook cyber secure zijn? Nieuwe manieren van data deling, de inzet van predictive twins en het integreren van het OT en IT netwerk zijn effectieve oplossingen waar TNO aan werkt.

Digitalisering in de mobiliteit en logistiek

Wereldwijd groeit de behoefte aan mobiliteit, terwijl we de impact van vervoersbewegingen juist proberen terug te dringen. De sector staat voor een grote innovatie uitdaging. Digitale innovaties waaronder 5G, AI en digital twinning maken het mogelijk.

Het vervoer van zowel mensen en goederen moet op korte termijn duurzamer en veiliger worden ingericht. Tegelijkertijd verwachten klanten van vervoersaanbieders maatwerk. Same day delivery zonder kosten. Een auto op afroep beschikbaar, voor de prijs van een buskaartje. We vinden het allemaal vanzelfsprekend. En dankzij vergaande digitalisering is het ook mogelijk.

Tegelijkertijd ontstaan er nieuwe uitdagingen. Want: hoe bescherm je privacygevoelige reizigersdata? En hoe test je nieuwe kennis en inzichten als falen fatale gevolgen kan hebben? Hoe zorg je er voor dat zelfrijdende auto’s niet gehackt kunnen worden? En wanneer is een zelfrijdende auto veilig genoeg om aan ons verkeer te laten deelnemen?

De technologieën die onze complexe uitdagingen ten aanzien van onze toekomstige mobiliteit mogelijk maken, bieden gelukkig ook oplossingen.

Digitalisering in de overheidssector

Door digitalisering te omarmen en gericht in te zetten voor haar maatschappelijke uitdagingen, wordt de overheid weer regisseur van een digitaal Nederland.

De overheid is van iedereen, voor iedereen, altijd en overal. De digitalisering van onze samenleving voltrekt zich in een razend tempo. Het is voor overheidsinstellingen essentieel om zelf mee te gaan in deze ontwikkelingen om de regisseursrol in onze maatschappij te kunnen blijven vervullen.

Voor veel burgers en overheidsinstanties is digitalisering een welkome ontwikkeling. Het maakt contact eenvoudiger en laagdrempeliger. Toch kent de digitalisering ook een schaduwzijde. Het blijkt in de praktijk lastig om gelijktijdig te anticiperen op de digitalisering zonder daarbij de maatschappelijke verantwoordelijkheden van de overheid uit het oog te verliezen.

Hoe zorg je voor een inclusieve samenleving als niet alle bevolkingsgroepen digitaal een beroep op overheidsdiensten kunnen doen? Hoe houd je grip op burgerdata in de cloud? En hoe bewaak je de openbare veiligheid zonder inbreuk te doen op de privacy van burgers?

TNO beschikt over de technologische kennis om gefragmenteerde burgerdata op een veilige, privacy-vriendelijke en betrouwbare manier bijeen te brengen. We weten hoe we deze data kunnen inzetten om maatschappelijke doelen te bereiken, zoals het bewaken van de openbare veiligheid.

Anchor

TNO en XR

TNO's XR technologie brengt mensen dichter bij elkaar

22 December 2020
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Strategy
 • Concept
 • Script

We zijn allemaal met elkaar verbonden. Ook al zijn je naasten nu ver weg, via de XR-technologie van TNO, zullen we dichter bij elkaar komen dan ooit. TNO werkt samen met partners aan technologie en toepassingen rondom Social XR voor een Smart Society. Terralemon heeft samen met THE X deze korte film voor TNO gerealiseerd

In nauw overleg en samenwerking met Auke Streng van TNO, Atilla Meijs van THE X en regisseurs Liza Salimans en Jelle Posthuma hebben we de korte film kunnen en mogen realiseren. We zijn trots op dat we met zo'n topteam hebben kunnen samenwerken.

De lockdown gooide bijna roet in het eten maar ondanks de RIVM maatregelen lukte het om de film te realiseren. We slaagden er in om acteurs uit één huishouden te casten en tijdens de shoot een rechtstreekse Zoom verbinding met de studio te houden.

Je bent net opa en oma, maar je kleinkind zit in het buitenland. TNO heeft hier iets op gevonden.

We zijn allemaal met elkaar  verbonden. Of je elkaar nou net kent. Of al je hele leven. Ook al ben je ver weg. Via de XR technologie van TNO ben je nu dichterbij dan ooit.

Kijk door de ogen van TNO. En zie het voor je.

TNO XR - kerstboodschap

Anchor

XR bij Meander

Met virtueel bezoek de eenzaamheid in de ouderenzorg te lijf

3 December 2020
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Script
 • Regie
 • Cameravoering
 • Editing

Corona treft ons allemaal. Maar ouderen worden extra hard geraakt door het gebrek aan bezoek. Het samenzijn wordt nu erg gemist.

Het project wordt zeer enthousiast ontvangen, door de oudere, de familie en de zorgprofessionals. Het is de bedoeling dat dit project in 2021 uitgerold gaat worden over de verschillende zorginstellingen van Meander in Nederland.

TNO XR technische uitleg

TNO heeft een systeem ontwikkeld waarbij door middel van XR contact gemaakt kan worden. Niet via beeldbellen maar een daadwerkelijke projectie in de kamer die via een speciale bril of iPad te zien is. Dit verhoogt de beleving en geeft al veel meer het gevoel dat je echt samen met iemand kunt zijn.

Anchor

Smart Security - Implied Trustzones

Een decentraal ontwerp op basis van zero-trust

20 May 2020
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Script
 • 3D animatie
 • Editing

TNO heeft een methodiek ontwikkelt die er voor zorgt dat bij een veelheid aan systemen er een dusdagnige opdeling gerealiseerd wordt waarin de veiligheid gegarandeerd blijft.

Zelfrijdende auto’s zijn niet meer te zien als één systeem. Dit zijn auto’s met complexe computersystemen die zelfstandig talloze verbindingen aangaan, met de bestuurder, met andere voertuigen, met de directe omgeving en met diverse communicatiesystemen en -netwerken. En we willen zeker weten dat die verbonden systemen betrouwbaar zijn. Daarom moeten IT Security-Architecten fijnmaziger gaan werken want het geheel van verweven netwerken wordt te complex om te overzien. TNO heeft een aantal innovatieve methodieken ontwikkelt waaronder de Implied Trust Zone methodiek om hier overzicht en zekerheid in te krijgen.

Terralemon heeft script en explanimation gerealiseerd.

Anchor

Smart Security

12 March 2020
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Script
 • 3D animatie
 • Editing

De digitale complexiteit groeit en er is straks geen apparaat meer dat niet aan het internet is gekoppeld. Daarom werkt TNO aan Smart Security zodat ook in de toekomst de security blijft gewaarborgd.

Teasers Automotive en MPC

Anchor

Autonomous Algorithms

Wat zelforganiserende logistiek kan betekenen

30 January 2020
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Script
 • Editing

Als intelligente individuele vrachtwagens beslissingen kunnen nemen en de autonomie krijgen om dat te doen, kunnen deze vrachtwagens dan een effectief en efficiënt logistiek systeem creëren?

In de simulatieomgeving van Autonomous Algorithms organiseren vrachtwagens autonoom hun transportplanning en -uitvoering. Inmiddels werkt TNO aan een real-life pilot en een eerste stap richting zelforganisatie.

Terralemon heeft het script geschreven en de film gerealiseerd.

Anchor

Campagne Feed the future

Hoe zetten we technologie in om de voedselketen te optimaliseren?

23 September 2019
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Script
 • 3D animatie
 • Editing

Duurzame landbouw is de toekomst. Terralemon heeft voor TNO de campagne vormgegeven waarin te zien is welke innovatieve rol TNO vervult binnen de optimalisatie van de voedselproductieketen.

Terralemon heeft in nauw contact met TNO de campagne 'Feed the future' gerealiseerd. TNO is een game-changer. En juist op het gebied van de verduurzaming van de landbouw is veel te innoveren. Hoe zorgen we dat iedereen – van ondernemer tot consument – de vruchten plukt van deze optimalisatie? Door alle afzonderlijke stakeholders binnen de keten te laten profiteren van een optimaal samenspel in productie van voedsel. Minder uitstoot, meer opbrengst en hogere kwaliteit.

De productie van voedsel gaat gepaard met veel uitstoot en heeft grote impact op het klimaat en de aarde. We kunnen de schade beperken door te stoppen met zoveel mogelijk zo goedkoop mogelijk te produceren. We zullen met elkaar moeten kijken naar zo min mogelijk verlies aan grondstoffen en een zorgvuldig beheer van bodem, water en natuur.

TNO heeft veel kennis ontwikkelt om de gehele keten in de voedselproductie te optimaliseren door middel van digitalisering. Doordat ze zoveel mogelijk data over alle schakels verzamelen ontstaat er een goed inzicht in de vele ketens binnen de  landbouwproductie. Wanneer de tuinbouwer meet hoe het klimaat in zijn kassen zich ontwikkelt kan hij zijn teeltstrategie aanpassen. Soms zelfs op plantniveau. Met real-time sensor data kun je koeien monitoren en daarmee zorgen dat de koe langer gezond en productief blijft. Hoe gedetailleerder de data, hoe gerichter de planten verzorgd kunnen worden, hoe beter dierenwelzijn gewaarborgd kan worden, hoe beter uitstoot en verspilling tegen gegaan kan worden. Maar ook om te leren om efficiënter te kunnen werken en waar geld bespaard kan worden en waar mogelijkheden liggen om extra geld te verdienen. Zo kan de Agrosector blijven voldoen aan de strenger wordende eisen, zonder dat een gezonde bedrijfsvoering in het gedrang komt. 

Anchor

Policy Lab

Hoe zetten we technologie in voor betere beleidsontwikkeling?

28 June 2019
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Script
 • 2D animatie

Experimenten met datagedreven beleidsontwikkeling geven inzicht in de impact van nieuwe databronnen en technologieën als AI op het openbaar bestuur.

Het gebruik van nieuwe databronnen en technologische ontwikkelingen als Kunstmatige Intelligentie biedt kansen voor beleidsmakers om nieuwe inzichten op te doen en beter in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. TNO heeft een methodiek ontwikkeld die gebruikt kan worden voor het experimenteren van deze nieuwe manier van beleid maken: het Policy Lab.

Terralemon heeft script geschreven en de explanimation gerealiseerd.

Anchor

Je leven in 5G

De mogelijkheden van 5G voor autorijden, de landbouw en sport

12 February 2019
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Script
 • 3D animatie
 • Cameravoering
 • Editing
 • Music and sound

Terralemon heeft verschillende films gemaakt als onderdeel van de campagne 'Je leven in 5G' van TNO over de voordelen van het nieuwe 5G netwerk binnen de landbouw en de automotive-branche.

5G wordt sneller, slimmer, stabieler en veiliger dan 4G. TNO werkt hier intensief aan mee. Zo maken we Europa klaar voor de toekomst. En kunnen we straks alles aansluiten op het internet. Onze auto’s, koelkasten, matrassen en planten. Maar ook alle koeien in Nederland en alle stoeltjes in de Johan Cruijf ArenA. Hoe gaat ons leven er dan uitzien?

Online zijn de films ingepast binnen de campagne op jelevenin5g.tno.nl.

Anchor

AI campagne

De toekomstige invloed van artificiële intelligentie zal groot zijn. Hoe gaan we daar mee om?

8 January 2019
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Concept
 • Script
 • Storyboard
 • 2D animatie

Het toekomstbeeld is lonkend: kunstmatige intelligentie, ook wel Artificial Intelligence (AI) genoemd, zal ons leven aangenamer en eenvoudiger maken. Toch heerst er ook wantrouwen. Wat doen de algoritmes achter AI eigenlijk en wie controleert dat? TNO onderzoekt wat er nodig is om vertrouwen in AI te krijgen: “Het begint met transparantie, uitlegbaarheid en sprekende resultaten.”

De film is onderdeel van een grotere campagne van TNO.

Muziek en sounddesign door Pim de Jonge en Koen Cramer.

"Voor de TNO AI campagne wilden we graag iets anders dan de bekende tech/sci-fi stijl die je vaak ziet als het over toekomstige technologie gaat. Artificiële Intelligentie hoeft niet eng of duister te zijn maar kan ons juist helpen, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg. Uiteindelijk kwamen we uit bij deze abstracte, monochrome stijl: modern maar ook organisch. De vloeiende overgangen tussen de verschillende scenes waren best een uitdaging maar het resultaat is wel een van de video's waar we trots op zijn."

Dewi de Bue, Illustrator & Motion designer bij Terralemon