Anchor

Een samenleving die bestand is tegen het veranderende klimaat en bijdraagt aan een circulaire economie.

De ambitie van TNO is om samen met kennisinstellingen, bedrijven en de overheid de energietransitie te versnellen zodat Nederland in 2050 een energiehuishouding zonder CO₂-emissies heeft. Terralemon heeft meerdere films voor TNO gerealiseerd.

Anchor

TNO MBE unitfilm

Een leefbare toekomst voor iedereen

31 October 2023
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Script
 • 3D animatie
 • Regie
 • Cameravoering
 • Editing

De film voor de nieuwe TNO unit Mobility & Built Environment (MBE) verbeeldt het nieuwe manifest: het streven naar een perfecte balans tussen efficiënt vervoer, duurzaam wonen, en een toekomstbestendige infrastructuur. Met de slogan 'Een leefbare toekomst voor iedereen.' 

In deze film heeft een MBE TNO'er de hoofdrol. Onderweg naar werk komt hij langs verschillende mobiliteit- en omgevingsvraagstukken. Middels "trail-overlay" animatie laten we zien dat TNO MBE innovaties gerealiseerd worden, daar waar hij voorbij fietst. De kracht van TNO is hierin de regie en het afwegen van belangen, in zowel de technische factor als de menselijke. De film gaat in op de MBE speerpunten Efficiency (meer en minder verkeersstromen in de stad), Sustainability (woningbouw in gunstige relatie tot CO2-uitstoot en betaalbaarheid) en Safety (zelfrijdende voertuigen).

Een wereld waarin we het vervoer efficiënter maken, zonder duurzaamheid uit het oog te verliezen.

Anchor

TNO Gezonde lucht

Opgelucht ademhalen campagne

5 October 2023
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Script
 • 3D animatie
 • Editing

We hebben geen tijd te verliezen, Luchtvervuiling is een onzichtbare sluipmoordenaar. In twee campagne videos leggen we het 5-stappenplan van TNO uit voor gezondere lucht buiten en op het werk. Zodat we allemaal weer opgelucht adem kunnen halen.

Door een combinatie van live action en animatie laten we zien hoe TNO de consequenties van fijnstof en slechte luchtkwaliteit in kaart brengt en de eerste stappen zet naar oplossingen en het verbeteren van de luchtkwaliteit. Er is een grote rol voor het grafische TNO karakter die in verschillende uitvoeringen in actie komt in verschillende luchtkwaliteit scenario's, soms met een live action achtergrond en soms volledig geanimeerd.

"Een 5-stappenaanpak voor een gezonde buitenlucht"

Anchor

TNO Datacenters

Energie terugwinnen uit datacenters

28 June 2023
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Script
 • 3D animatie

In onze explanimation video “TNO Datacenters” laten we zien hoe datacenters potentieel tot wel 80% van de eigen energie kunnen hergebruiken.

De hoeveelheid data die we delen en opvragen groeit exponentieel. Daarom zijn steeds meer datacenters nodig. En die verbruiken energie. Heel veel energie. Een groot deel van die energie gaat naar de koeling van chips. Dat gebeurt nu bijna altijd met lucht, maar dat kan efficiënter!

Daarom hebben we samen met TNO een animatiefilm gemaakt over de nieuw ontwikkelde techniek: Micro-Fluidische IN-Chip Koeling.

Met deze film streven we naar een filmische ervaringl om de kijker dichter bij het onderwerp te betrekken. De uitdaging is hoe we de geanimeerde TNO-personages op een nieuwe manier tot leven brengen zonder dat we de uitstraling van een maquette krijgen. Door gebruik te maken verschillende camerastandpunten, bewegingen, overgangen en perspectieven presenteren we het onderwerp op een frisse manier.

Anchor

Hestia

Introduceren van het nieuwe energie simulatiemodel Hestia

17 May 2023
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Script
 • 3D animatie

Beleid ontwerpen om de energietransitie in woningen te versnellen wordt makkelijker dankzij een nieuw state-of-the-art energie simulatiemodel waar PBL en TNO de handen voor ineen hebben geslagen.

In de teaser film combineren we live action van het Nederlandse woonlandschap met animatie van het Hestia model. Om het model dat zoveel live bronnen bij elkaar brengt en op zoveel mogelijke manieren koppelingen kan maken te verbeelden hebben we een abstracte wereld van verschillende shapes in verschillende kleuren gecreëerd. In de animatie blijft het continu een levend bewegend geheel, net als de realtime data in het model. De kleuren roepen een duidelijk Hollands gevoel op.

Hestia is het eerste open source en open data-energiemodel dat alle woningen in Nederland, van nationaal tot op individueel woningniveau, zeer gedetailleerd modelleert.

Anchor

Exposense

Prachtige animaties die laten zien hoe fijnstofmetingen bijdragen aan een beter inzicht over fijnstofreductie

10 October 2022
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Concept
 • Script
 • Storyboard
 • 3D animatie
 • Music and sound

TNO ontwikkelt de mogelijk om fijnstofmetingen van burgers te combineren met het landelijk meetnet.

Om fijnstof te kunnen monitoren zijn er kaarten ontwikkeld die aantonen waar fijnstof zich bevindt en waar het naartoe beweegt.

Om dit te laten zien in de explanimation hebben we gebruikt gemaakt van open streetmap data om Utrecht in maquette stijl na te bouwen. In Houdini hebben we vervolgens de fijnstof geanimeerd als een swarm die over de straten en gebouwen heen beweegt.

19 December 2022

Huisstijl van TNO in animatie

Vanaf september 2022 heeft TNO een nieuwe huisstijl die nu volop wordt vertaald naar bewegend beeld.

De visuele identiteit is in house aangescherpt, de site is vernieuwd en de grafische media kregen nieuwe layouts.

Terralemon is verantwoordelijk voor de vertaling van die huisstijl naar animatie waarbij we voor de verschillende doelen een stijl hebben gedefinieerd. Een grafische stijl met de kenmerkende TNO outlines en de volle kleuren en een meer tactiele stijl voor meer impact. De animatiestijlen worden komend jaar aangescherpt en verder afgestemd.

Eerder hebben we al een basis videopakket gemaakt met videotitels, watermerken, bumpers en outro's.

22 February 2023

Animatie voor TNO over een nieuwe aanpak van fijnstof

Ons ontwerp- en animatieteam bij Terralemon bracht dit verhaal van TNO over een nieuwe fijnstofaanpak tot leven nadat we eerst een helder script hadden ontwikkeld. Naast de normale 3D tools hebben we particle-simulaties losgelaten op een realistische stad die we met Open Source Data in 3D hebben gecreëerd.

Bij TNO ontwikkelen ze sensortechnologie om realtime op lokaal niveau fijnstof te meten. Dit geeft inzicht in de schadelijkheid, bronnen en bijbehorende samenstelling van fijnstof. Daarnaast passen ze rekenmodellen toe om voorspellingen over verspreiding en blootstelling te maken. Zo helpen ze bedrijven en overheden weloverwogen, effectieve maatregelen te nemen om de emissie te beperken.

Ook de kracht van animatie ervaren?

Anchor

Infographic LAUNCH

8 December 2021

Het EU-project LAUNCH wil de duurzame energiemarkt verder standaardiseren. Zodat het voor zowel projectontwikkelaars als kleine en middelgrote bedrijven rendabel wordt om energiezuinig te werken.

Verdere standaardisering van contracten en risico-beoordelingsprotocollen is gunstig voor een schaalvergroting van deze markt. En draag bij aan de versnelling van de energietransitie. Terralemon heeft de infographic vormgegeven waarin de belangrijkste kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van het LAUNCH-project zichtbaar zijn.

Anchor

Het programma Mass Customization

High End animaties over de grootschalige ontwikkeling van de productie van aanpasbare zonnelaminaten

31 March 2021
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Script
 • Storyboard
 • Layout
 • 3D animatie
 • Music and sound

Zonnelaminaten zijn buigbare zonnepanelen die je overal op kunt aanbrengen. En, ze zijn er zelfs als transparante folies. Dat biedt enorme voordelen voor de toepassing van zonnepanelen in producten en de verduurzaming in het algemeen.

De zonnelaminaten kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden op onderdelen van dakpannen, auto's, huizen en geluidsschermen en makkelijker geïntegreerd worden in bestaande productieprocessen. 

TNO maakt binnen het programma Mass Customization een rendabele grootschalige productie van aanpasbare zonnelaminaten mogelijk. Ze ontwikkelen momenteel& een test-productielijn die zal dienen als blauwdruk voor de toekomstige productie op grotere schaal. Innovatieve bestaande bedrijven en startups worden uitgenodigd om de productie te adopteren en zo de verdere beschikbaarheid voor de bouw, infrastructuur en auto-industrie mogelijk te maken.

Anchor

WarmingUP Design Toolkit

Dankzij animatie en interviews een complex verhaal helder uitgelegd.

15 March 2021
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Script
 • 2D animatie
 • 3D animatie
 • Cameravoering

We moeten Nederland in een versneld tempo verduurzamen. De overstap naar het verwarmen via warmtenetten is daarbij één van de oplossingen. Maar dat is best complex. Het collectief WarmingUP werkt aan software die het vergemakkelijkt om dit soort netten optimaal aan te leggen.

Om bestaande woningen en nieuwbouw aan te sluiten, zijn veel nieuwe, duurzame warmtebronnen nodig, die warmte op verschillende temperaturen leveren. Soms moet je warmte voor langere tijd opslaan, omdat je het in de zomer niet gebruikt, maar in de winter juist extra nodig hebt. En zowel gebruikers als bronnen gaan veranderen de komende decennia.

Terralemon heeft een film gemaakt om de voordelen van de software nader uit de leggen.

Anchor

Biorizon: the way to aromatics

6 December 2020
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Script
 • 3D animatie

Veel aromaten van alledaagse producten komen uit de petrochemische industrie. Door het gebruik van nieuwe technologieën ontwikkelt Biorizon duurzame aromaten uit restbiomassa en recyclestromen. Terralemon heeft de film gerealiseerd om bedrijven uit te nodigen om verder deel te nemen om deze bio-aromaten verder in de commerciële productie te integreren en zo verdere verduurzaming van de industrie mogelijk te maken.

De film is gemaakt in nauwe samenwerking met Aad Verstraelen.

Anchor

ECN part of TNO

Op welke terreinen kunnen we innoveren om de energie-transitie verder te versnellen?

7 January 2019
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Script
 • Storyboard
 • 3D animatie

Terralemon werkt aan animaties waarin uitgelegd worden hoe verschillende energiebronnen bijdragen aan de transitie naar duurzamere inzet en verdeling van energie.

Met de bundeling van ECN en TNO onstaat een internationaal toonaangevend onderzoekscentrum die de overgang naar een duurzamere energiehuishouding kan versnellen.

Anchor

Biorizon: from waste to raw materials

Hoe kunnen we grondstoffen winnen uit organisch afval?

15 February 2018
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Script
 • 3D animatie
 • Regie
 • Cameravoering
 • Editing

Verduurzaming is een van onze grootste maatschappelijke uitdagingen. Een essentieel element hierbij is het creëren van een circulaire economie - een economisch systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen maximaliseert en waardevernietiging minimaliseert. Hergebruik van afval zou een belangrijke stap in de richting van dit doel zijn.

Organische afvalstromen worden momenteel gecomposteerd, vergist of verbrand. De afvalverwerkingsindustrie zou het liefst deze afvalstromen gebruiken als bouwstenen voor de chemische industrie.

Biorizon werkt aan de productie van bio-aromaten. Deze vormen weer de basis voor kunststoffen, smeermiddelen, coatings en verpakkingen. Als de chemische industrie deze organische reststromen volledig zou benutten kan uiteindelijk een grote CO2-reductie worden gerealiseerd. Dit motiveert veel internationale bedrijven zoals Coca-Cola, Unilever en LEGO om deze alternatieve duurzame grondstoffen te verkennen.

Terralemon heeft de film gerealiseerd.

Anchor

Valorie

2014
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Script
 • 2D animatie
 • Cameravoering
 • Editing

TNO heeft onder de naam VALORIE een mobiele proeffabriek voor algenraffinage in gebruik genomen. Terralemon heeft een film gemaakt waarin strak en duidelijk uitgelegd wordt wat VALORIE is en doet.

Algen groeien snel en bevatten veel bouwstoffen die in een veelheid aan producten gebruikt kunnen worden. Algen kunnen redelijk makkelijk geteeld worden, en met name op plaatsen in de wereld waar andere vormen van landbouw ingewikkeld zijn kan de teelt van algen een goed alternatief zijn. Een van de redenen waarom algen gezien worden als het hèt nieuwe landbouwgewas van de toekomst.

Om de waardevolle ingrediënten uit de algen te halen biedt TNO een raffinage techniek: VALORIE (Versatile Algae On-site Raw Ingredient Extractor). TNO heeft kosten-efficiënte methodes ontwikkeld om algen (algen hebben een zeer taaie celwand) op een energetisch gunstige manier open te breken waardoor de bouwstoffen te oogsten en te scheiden zijn.

De proeffabriek, VALORIE, kan op maat de gewenste ingrediënten uit algen zuiveren. Zo kunnen producenten precies bepalen welke grondstoffen uit de algen gehaald worden en kunnen ze op die manier het eigen productieproces daarop inrichten.

Terralemon heeft bovenstaande proces gevisualiseerd in een krachtige film.

"Terralemon heeft een prachtige promotiefilm gemaakt voor de opening van onze algen proeffabriek. De snelheid, nauwkeurigheid en flexibele opstelling van het team van Terralemon maken ze een waar genot om mee samen te werken."

Dr. ir. Corjan van den BergWetenschapper bij TNO